Prof. Dr. Mehmet Erdem

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1266
Ofis No.:   C229
Doktora Université de Neuchâtel 2006
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü 2002
Lisans Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2000
Profesör Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 2018-...
Doçent Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 2010-2018
Yardımcı Doçent Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 2007-2010
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 2001-2007
  • Medeni Hukuk
  • Eşya Hukuku
  • Borçlar Hukuku
  • Aile Hukuku
  • Miras Hukuku
Mehmet Erdem, Fülürya Yusufoğlu Bilgin,  "Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla 7226 Sayılı Kanun Geçici Madde 1 ile Getirilen Bazı Sürelerin Durmasına İlişkin Düzenlemenin Smk’daki Hoşgörü Sürelerine Etkisi",  İstanbul Hukuk Mecmuası,  78/2,  711-736,  (2020).
Mehmet Erdem,  "The Protection of Union of Marriage in Turkish Law",  Law and Justice Review,  19,  103 - 117,  (2019).
Mehmet Erdem,  "Vasinin Göreve Başlaması ve Görevinin Sona Ermesi Aşamasında Vesayet Dairelerinin Görev ve Yetkileri",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  İstanbul,  189-218,  (2017).
Mehmet Erdem,  "6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Kapsamında Ayıplı Teslimler",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  İstanbul,  175-190,  (2017).
Mehmet Erdem,  "Kiraya Verenin Kiralananın Ayıplarından Dolayı Sorumluluğuna İlişkin Değerlendirmeler",  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  12,  9-38,  (2017).
Mehmet Erdem,  "Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Yazılı Tahliye Tahhüdünün Geçerlilik Şartları ve Özellikle Taahhüdün Kiralananın Tesliminden Sonra Verilmiş Olduğunun İspatı",  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  11,  481-506,  (2016).
Mehmet Erdem,  "The Grounds for Statute of Limitations Under Turkish-Swiss Private Law and Statute of Limitations Under Turkish International Private Law",  International Journal of Humanities and Social Science,  4,  136-143,  (2014).
Mehmet Erdem,  "Struggling With Domestic Violence: The Turkish Model",  International Journal of Humanities and Social Science,  2,  185-190,  (2012).
Mehmet Erdem,  "Zamanaşımı",  Prof Dr. İsmet Sungurbey’e Armağan : Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları,  İstanbul,  280-299,  (2012).
Mehmet Erdem,  "TBK Uyarınca Tehlike Sorumluluğu",  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi,  İstanbul,  213-222,  (2012).
Mehmet Erdem,  "Sicilli Hayvan Rehni",  Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan,  İstanbul,  ,  (2011).
Mehmet Erdem,  "5411 sayılı ‘Bankacılık Kanunu’nun Zamanaşımı Başlıklı 62. Maddesi ile 2308 sayılı ‘Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon, Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun’ Çerçevesinde Eleştiri ve Değerlendirmeler",  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  ,  99-119,  (2010).
Mehmet Erdem, Aslı Makaracı Başak,  "Olağanüstü Zamanaşımı ile Taşınmaz Mülkiyeti Kazanılması Şartları Işığında 19 Ocak 2007 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının Değerlendirilmesi",  Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi,  ,  148-173,  (2009).
Mehmet Erdem,  "Pey Akçesi-Pişmanlık Akçesi-Dönme Tazminatı",  Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan,  İstanbul,  ,  (2009).
Mehmet Erdem,  "Delenda est Carthago (vel Stipulatio Poenae)",  Prof. Dr. Uğur Alacakaptan’a Armağan,  İstanbul,  ,  (2008).
Mehmet Erdem,  "Vekâletten Azil ve İstifa - Vekâlet Sözleşmesinin Tek Taraflı Sona Erdirilmesi",  Prof. Dr. Erdoğan Teziç’e Armağan,  İstanbul,  ,  (2007).
Mehmet Erdem,  "Aile İçi Şiddet ve 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun. Türkiye Barolar Birliği Dergisi",  Türkiye Barolar Birliği Dergisi,  Ankara,  148-173,  (2007).
Mehmet Erdem,  "Tazminatın Taraflarca Götürü Olarak Belirlenmesi",  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  1,  331-338,  (2005).
Mehmet Erdem,  "Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu",  İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu,  Vedat Kitapçılık,  İstanbul,  (2019).
Mehmet Erdem,  "Zamanaşımı m. 146-161",  İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu,  Vedat Kitapçılık,  İstanbul,  (2019).
Mehmet Erdem,  "Aile Hukuku",  Seçkin Yayıncılık,  Ankara,  2. Bası,  (2018).
Mehmet Erdem,  "Aile Hukuku",  Seçkin Yayıncılık,  Ankara,  1. Bası,  (2017).
Mehmet Erdem,  "Étude comparative de droit suisse et de droit turc ",  Cezai Şart, İsviçre-Türk Mukayeseli Hukuk Çalışması,  Éditions universitaires européennes ,  ,  (2010).
Mehmet Erdem,  "Özel Hukukta Zamanaşımı",  On İki Levha Yayıncılık,  1. Bası,  İstanbul,  (2010).
Mehmet Erdem,  "Kiracının Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapmasının Hukuki Sonuçları. Borçlar Hukuku’ndaki Değişiklikler",  Kira Hukukundaki Güncel Gelişmeler,  21-30,  (2017).
Mehmet Erdem,  "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Zamanaşımı Konusunda Yapılan Değişiklikler",  Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu: 1926’dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku,  1277-1290,  (2016).
Mehmet Erdem,  "La Subrogation",  La réforme du droit des contrats, Journée Franco-Turque, Travaux de l’Association Henri Capitant,  253-260,  (2014).
Mehmet Erdem,  "Tazminatın Götürü Olarak Belirlenmesi",  Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu (28-29 Şubat 2009),  ,  (2009).