Doç. Dr. Oğuzhan Bahadır

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1151
Ofis No.:   305
Doktora Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalı 2010
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisansı 2006
Lisans Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 2004
Dekan Yardımcısı Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2018
Doçent Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 2018
Yardımcı Doçent Galatasaray Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Bölümü 2014-2018
Döner Sermaye İşletme Müdürü Galatasaray Üniversitesi 2014
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Bölümü 2005-2014
  • Ulsulararası Finansal Raporlama Standartları
  • Muhasebe Teorisi
  • Yönetim Muhasebesi
Bahadır, O.; Demir, V.; Öncel, A.,  "IFRS implementation in Turkey: benefits and challenges",  Journal of Accounting and Management Information Systems,  15 (1),  5-26,  (2016).
Bahadır, O.,  "Normatif Muhasebe Teorileri Kapsamında Ölçüm",  Mali Çözüm,  136,  33-46,  (2016).
Demir, V.; Bahadır, O.,  "Yeni Avrupa Birliği Yönergesi 2013 34 EU Kapsamında Bireysel Finansal Tablolar",  Mali Çözüm,  121,  13-33,  (2014).
Demir, V.; Bahadır, O.,  " An Investigation of compliance with International Financial Reporting Standards by listed companies in Turkey",  Journal of Accounting and Management Information Systems,  13 (1),  4-14,  (2014).
Bahadır, O; Tolga, B.,  " Accounting policy options under IFRS: Evidence from Turkey",  Journal of Accounting and Management Information Systems,  12 (3),  388-404,  (2013).
Demir, V.; Bahadır, O.; Öncel, A.,  " What is the Best Measure of Financial Performance? Comprehensive Income versus Net Income: Evidence from Turkey",  İktisat İşletme ve Finans,  28 (323),  73-96,  (2013).
Bahadır, O.,  "KOBİ'ler için UFRS/TFRS Kapsamında Temel Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm",  Mali Çözüm,  111,  43-60,  (2012).
Bahadır, O.,  " Stoklarda Değerleme: UFRS ve Vergi Mevzuatı Açısından",  Mali Çözüm,  109,  51-68,  (2012).
Demir, V.; Bahadır, O.,  "Muhasebe Manipülasyonu Yöntemler ve Teknikler",  Mali Çözüm,  84,  103-119,  (2007).
Demir, V.; Bahadır, O.,  "UFRS/TFRS deki Değerleme Ölçüleri Kapsamında Şirket Değerlemesinde Defter Değeri Yaklaşımı",  Muhasebe ve Denetime Bakış,  7 (23),  65-79,  (2007).
Bahadır, O.,  "Raporlama Standartları Kapsamında Şerefiye",  UFRS/TFRS,  Nobel,  ,  (2014).
Demir, V.; Bahadır, O.,  "KOBİ'lerde Finansal Raporlama",  TFRS,  TÜRMOB,  ,  (2012).
Demir, V.; Bahadır, O.,  "UFRS/TFRS Kapsamında İşletme Birleşmeleri ve Konsolidasyon ",  TFRS,  Nobel,  ,  (2009).
Bahadır, O.; Demir, V.,  "İç Kontrol Eksikliklerinin Muhasebe ve Denetime Etkileri ve Uygulama Sorunları",  2. Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sempozyumu ,  ,  (2017).
Bahadır, O.; Demir, V.,  "Yerel Finansal Raporlama Çerçevesinde Tartışmalı Alanlar",  Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu,  ,  (2016).
Demir, V.; Bahadır, O.,  " TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı",  III International Conference on Luca Pacioli in Accounting History,  335-274,  (2013).
Demir, V.; Bahadır, O.; Öncel, A.,  "What is the Best Measure of Financial Performance Compherensive Income versus Net Income Evidence from Turkey",  European Accounting Association (EAA) -34th Annual Congress ,  ,  (2011).
Demir, V.; Bahadır, O.,  "Muhasebe Eğitimi Çerçevesinde CPA ve ACCA Sınavlarının İncelenmesi ve SMMM Sınavları ile Karşılaştırılması",  XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu,  ,  (2009).