Doç. Dr. Nur Bolayır

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:
Faks:    
Dahili:   1227
Ofis No.:   220
Doktora Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora 2013
Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans 2008
Lisans Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2005
Lise Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2000
Yardımcı Doçent Doktor Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014 Kasım-
Araştırma Görevlisi Doktor Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2013 Aralık-2014 Kasım
Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2005-2013 Aralık
  • Medenî Usûl Hukuku-İcra-İflâs Hukuku
Nur Bolayır,  "Fikrî Mülkiyet Haklarında Cebrî İcra Sistemi",  DEÜHFD 2014 Özel Sayı: Prof.Dr.Hakan Pekcanıtez'e Armağan,  C.III,  2513-2570,  (2015).
Nur Bolayır,  "Bir Karar Işığında Asliye Ticaret Mahkemeleri İle Asliye Hukuk Mahkemeleri Arasındaki Görev İlişkisinin Zaman İtibariyle Uygulanması Sorunu",  GSÜHFD Doç.Dr.MelikeBatur Yamaner Anısına Armağan,  C.II,  895-908,  (2014).
Nur Bolayır,  "Medenî Usûl Hukukunda İspat Hakkı ve İspat Hakkının Sınırları",  Prof.Dr.Ejder Yılmaz’a Armağan,  C.I,  555-585,  (2014).
Nur Bolayır,  "Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Işığında Temyiz İncelemesi Sırasında Yeni Delil Gösterilip Gösterilemeyeceği Sorunu",  GSÜHFD,  C.II,  131-149,  (2012).
Nur Bolayır,  "Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki Sözleşmeleri",  İBD Eylül-Ekim ,  C. LXXXV,  131-147,  (2011).
Hakan Pekcanıtez/Nur Bolayır,  "Le Consommateur Et Le Procès En Turquie",  Le Consommateur, (Journées Colombiennes-2007) Travaux De L’Association Henri Capitant,  Tome LVII,  751-765,  (2010).
Nur Bolayır,  "Bireysel Emeklilik Sisteminde Cebri İcra Sınırlamaları",  DEÜHFD 2009 Özel Sayı: Prof.Dr.Bilge Umar’a Armağan,  C.XI,  867-892,  (2010).
Nur Bolayır,  "Tarafların İflâsı veya İcra Takibine Uğramasının Finansal Kiralama Sözleşmesine Etkisi",  Halûk Konuralp Anısına Armağan,  C.II,  3-35,  (2009).
Laurent Besso/Sylvain Marchand(Çev:Nur Bolayır),  "İsviçre’de Alacaklının Borçlunun Taşınmazının Satılması Suretiyle Tatmin Edilmesi",  MİHDER ,  C.III,  421-448,  (2009).
Nur Bolayır,  "Nöşatel Medenî Usûl Kanunu’nda İstinaf",  GSÜHFD,  C.II,  269-285,  (2005).
Nur Bolayır,  "Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü",  Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü,  Vedat Kitapçılık,  ,  (2014).
Nur Bolayır,  "Medenȋ Usûl Hukukunda Yetki Sözleşmeleri",  Medenȋ Usûl Hukukunda Yetki Sözleşmeleri,  Beta,  ,  (2009).
Hakan Pekcanıtez/Nur Bolayır,  "Deliller, Delillerin Gösterilmesi, İbrazı ve Değerlendirilmesi",  Ankara Barosu Mesleki Eğitim Toplantısı,  ,  (2014).