Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu

Galatasaray Üniversitesi
E-Posta:
Telefon:  (212) 227-4498
Faks:    (212) 259-2372
Dahili:   1011-1220
Ofis No.:   C203
Doktora İstanbul Üniversitesi -Hukuk Fakültesi 1986
Profesör Galatasaray Üniversitesi-Hukuk Fakültesi 2001 ve devam
  • Anayasa Hukuku-İnsan hakları
N. Yüzbaşıoğlu,  "Mayıs 2004’te Anayasanın 90’ıncı Maddesine Eklenen Hükmün Türk Anayasallık Blokuna Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme",  Prof. Dr. Bülent Tanör’e Armağan,  ,  ....,  (2004).
N. Yüzbaşıoğlu,  "Dernek, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hak ve Özgürlüklerine İlişkin Anayasa ve Yasalarca Yapılan Son Değişikliler Üzerine bir Değerlendirme",  Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  ,  ....,  (2003).
N. Yüzbaşıoğlu,  "2001 Anayasa Değişiklikleri Üzerine Bir Değerlendirme",  Prof. Dr. Yıldızhan Yayla’ya Armağan,  ,  ....,  (2003).
N. Yüzbaşıoğlu,E. Teziç,  "Siyasi Partiler ve Milletvekili Seçimi Kanunlarına İlişkin Görüşler",  TÜGİAD Yayını,  ,  ....,  (2001).
N.Yüzbaşıoğlu,,  "Seçme ve Seçilme Hakkı",  İnsan Hakları Yayını,  1.baskı,  ...,  (2000).
N. Yüzbaşıoğlu,Prof.Dr. Erdoğan Teziç ,  "Siyasi Partiler ve Milletvekili Seçimi Kanunlarına İlişkin Görüşler ",  TÜGİAD Yayını,  ,  ....,  (2000).
N.Yüzbaşıoğlu,  "Cumhuriyetin 75. Yılının Devletin Ana Kuruluşu Yönünden Değerlendirilmesi",  Cumhuriyetin 75.Yıl Armağanı İ.Ü. Yayınları,  ,  ...,  (1999).
N.Yüzbaşıoğlu,  "19 Şubat Krizi-Cumhurbaşkanının Hukuki Statüsi ve Yetkileri Üzerine Bir Değerlendirme",  Prof.Dr.Aysel Çelikel'e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni,  19-20,  1-2,  (1999).
N.Yüzbaşıoğlu,  "Türkiye'de Uygulanan Seçim Sistemleri ve Bunlara İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Nasıl Bir Seçim Sistemi",  Hukuk Fakültesi Mecmuası,  LV,  1-2,  (1995).
N.Yüzbaşıoğlu,  "Avrupa İnsan Hakları Hukukunun Niteliği ve Türk Hukuk Düzenindeki Yeri Üzerine",  İnsan Hakları Merkezi Dergisi,  3,  1,  (1994).
N. Yüzbaşıoğlu,  "Yargılama Düzeninde Kalite",  ......,  ”, TÜSİAD Yayını,  .....,  (1998).
N. Yüzbaşıoğlu,  "1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Türkiye'de Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi",  Profesörlük Takdim Tezi ya da mevzuattaki adıyla "Başlıca Araştırma Eseri,  BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul,  .....,  (1996).
N. Yüzbaşıoğlu,  "1982 Anayasasında Yapılan Değişiklikler, Anayasanın Uygulanması ve Anayasa Mahkemesi Kararları",  Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi,  İletişim Yayınları,  ...,  (1995).
N. Yüzbaşıoğlu,  "Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku (Doçentlik Tezi)",  İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi,  İstanbul Üniversitesi Yayınları,  .....,  (1993).
N. Yüzbaşıoğlu,  "Basılmamış -Doktora Tezi",  Yeni Bir Anayasa İçin,  TBMM Başkanlığınca yayınlanmıştır,  .....,  (1992).
N. Yüzbaşıoğlu,  "Türkiye'de Olağanüstü Rejimin Normatif Çerçevesi",  Türkiye'nin Demokratikleşme Sorunu-Sempozyum II,  ......,  (1996).